Навчальні дисципліни

Навчальні дисципліни спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,

передбачені планами підготовки студентів за напрямами

«Документознавство та інформаційна діяльність»

«Менеджмент бібліотечно-інформаційної діяльності»

«Менеджмент архівної діяльності»

«Інформаційна аналітика»

 

analityka_tekstuАналітика тексту

Аналітика тексту – навчальна дисципліна, яка має допомогти опануванню методиками аналізу тексту і побудови текстів різних жанрів для вирішення різних цілей: комерційних (як-от просування текстів в інтернет-середовищі), політичних (аналіз і оптимізація текстів програм політичних партій, промов і заяв політичних лідерів тощо), наукових (обґрунтування наукових проектів, стратегій, підготовка звітів), управлінських («переклад» розпоряджень мовою офіційної документації). Детальніше:

 


 

konfliktАналітичне забезпечення управління конфліктами

Вирішення та управління  конфліктами потребує інформаційного забезпечення. Навчальна дисципліна «Аналітичне забезпечення управління конфліктами» спрямована на набуття вміння використовувати інформаційні засоби для запобігання деструктивним конфліктам і сприяння адекватному розв’язанню конструктивних, вміння сформувати необхідне аналітичне підґрунтя для управління конфліктами. Детальніше:

 

 


 

 

hustle-and-bustle-1738068_1280Бібліотечна професіологія

 Поглянути на професію бібліотекаря, бібліотечний колектив та, власне, на самого бібліотекаря як менеджера знань у 3D проекції можливо під час вивчення дисципліни «Бібліотечна професіологія», метою якої формування у студентів системи знань про  роль і місце бібліотечної професії, особливості праці й професіоналізації фахівця у процесі бібліотечно-інформаційної діяльності. Детальніше:

 

 

 


visualna_analityka

Візуальна аналітика

Щоденно ми стикаємось з потоком інформації, яку не встигаємо засвоїти. Зворотний бік проблеми: як те, що ми знаємо, представити в стислій, лаконічній формі? Відповідь – візуалізація інформації, або передача інформації за допомогою візуальних образів. Саме на ознайомлення із сучасними підходами до візуалізації даних та аналізу візуальної та візуалізованої інформації спрямована навчальна дисципліна «Візуальна аналітика». Детальніше:

 

 

 

 

 


 

13900468_336240413404637_63036717_n

Документно-інформаційні комунікації

Дисципліна розкриває історичні, практичні та теоретичні аспекти документування інформації в життєдіяльності людських спільнот. В лекційному курсі розглядаються найдавніші форми фіксації інформації на різних матеріальних носіях в процесі вдосконалення ії кількісних та якісних показників в ході історичного розвитку. Детальніше:

 

 


 

 

elibrary

Електронні бібліотеки

Значення курсу «Електронні бібліотеки» визначається місцем та роллю новітніх інформаційних технологій та електронних ресурсів в сучасному світі, бурхливим зростанням електронних документів та цифрових бібліотек, необхідності їх включення до ресурсів будь-якої сучасної бібліотеки, зміною пріоритетів в характеристиці сучасної бібліотеки з точки зору користувача в цілому: від повноти бібліотечного фонду та оперативності та якості обслуговування до якості та зручності пошуку повнотекстових ресурсів, в т.ч. віддалено. Детальніше:

 


analiz_predprijatijaІнформаційна бізнес-аналітика

Бізнес-аналіз – це діяльність, яка дає змогу компанії впевнено почуватися в бізнес-середовищі, на основі аналізу інформації про ринки, попит, конкурентів, розвиток самої компанії визначати потреби і обґрунтувати зміни, а також розробляти рішення, які можуть бути корисними. Це своєрідний інформаційний «ліхтарик» в хащах бізнесової діяльності. Саме на формування відповідних компетенцій спрямована навчальна дисципліна «Інформаційна бізнес-аналітика», присвячена вивченню всіх аспектів бізнес-аналізу і підготовки бізнес-аналітика для різних ролей. Детльніше:

 


 

patentПатентознавство

Патентно-ліцензійна робота є невід’ємною складовою наукового й інноваційного поступу нашої держави, а патентна документація – важливим джерелом технічної, правової та комерційної інформації. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Патентознавство» є патентна інформація та документація, що складається у зв’язку зі створенням, правовою охороною та використанням об’єктів промислової власності. Детальніше:

 

 

spec_syst_documСпеціальні системи документації

Документні системи установ різних типів власності та підпорядкованості все ще залишаються ключовим каналом циркуляції офіційних документів. Водночас такі системи в окремих випадках мають істотні особливості (характеру самих документів, порядку їх обробки, значимості їх збереження в інтересах як самих установ, так і співробітників організацій), що обумовлює необхідність спеціального навчання фахівців для опанування роботи з ними. Курс «Спеціальні системи документації» спрямований саме на таке завдання – надати майбутнім фахівцями необхідних знань для роботи із специфічними документними системами в організаціях як державної, так і приватної форми власності. Детальніше:


isoСтандартизація та сертифікація(за фаховим спрямуванням)

Дисципліна «Стандартизація та сертифікація(за фаховим спрямуванням)» окреслює основні засади діяльності у сфері стандартизації та сертифікації для фахівців документно-інформаційного напрямку підготовки.

Студенти мають змогу ознайомитись з вітчизняним та міжнародним законодавством у сфері стандартизації та сертифікації, діяльністю окремих спеціалізованих організацій з цього профілю, а також з технологією створення, затвердження та використання стандартів на різних рівнях використання. Детальніше:

 

 


 


Бібліотечна діяльністьСучасний літературний процес

Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення з художніми явищами, які виявлені в українській літературі протягом останніх десятиріч, а також творчими тенденціями в сучасному українському письменстві, розгляд художніх текстів, які відображають найхарактерніші напрями розгортання української літератури з 80-х рр. ХХ ст. по перше десятиліття ХХІ ст.


 


book-117596_1280Теорія інформації

Розуміння поняття інформації, основних концепцій, законів та аксіом теорії інформації, знання основних інформаційних процесів та інформаційних структур є надзвичайно важливими для інформаційних експертів, оскільки їхня професійна діяльність тісно пов’язана з процесами пошуку, відбору, обробки, зберігання та поширення достовірної якісної інформації. Навчальна дисципліна «Теорія інформації» передбачає  вивчення основних методів теорії інформації, що широко використовуються в сучасних інформаційних технологіях та аналітичних інструментах, з метою підготовки майбутніх інформаційних фахівців до високоефективної професійної діяльності, зокрема, в галузі роботи з інформаційними потоками та масивами. Детальніше:

 


 

systems_teoryТеорія систем і системний аналіз інформаційних процесів

У світі все взаємозалежне: ми впливаємо на світ, світ впливає на нас. Це прояв глибинних взаємозв’язків між складними системами. Володіння системним аналізом, системним моделюванням і конструюванням, системною практичною діяльністю – найвища характеристика розумової культури людини. Ознайомленню з методологією дослідження властивостей та відношень об’єктів шляхом представлення цих об’єктів у вигляді цілеспрямованих систем присвячена дисципліна «Теорія систем і системний аналіз інформаційних процесів». Детальніше:

 

 


 

 

 

 

Назва дисципліни КББ ІА ДМ МАД
І.1. ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
1 Іноземна мова + + + +
2 Українська ділова мова + + + +
3 Етнографія + + + +
4 Філософія + + + +
5 Професійна та корпоративна етика + + + +
6 Екологія + + + +
7 Основи трудового права і підприємницької діяльності + + + +
8 Політологія + + + +
І.2. ЦИКЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ  ДИСЦИПЛІН

 

9 Теорія інформації + + + +
10 Аналітико-синтетична обробка документної інформації + + + +
11 Історія культури + + + +
12 Менеджмент соціокультурної діяльності + + + +
13 Інформаційний менеджмент + + + +
14 Інформаційний сервіс + + + +
15 Інформаційно-аналітична діяльність + + + +
16 Інформаційний бізнес + + + +
17 Державна інформаційна політика + + + +
ІІ.1. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН

 

18 Інформаційні технології, системи та мережі + + + +
19 Системи управління базами даних + + + +
20 Інформаційне право + + + +
21 Міжнародні стандарти інформаційної діяльності + + + +
22 Інформаційно-пошукові системи + + + +
23 Консервація і збереження документів + +
24 Бібліотекознавство + +
25 Загальне документознавство + +
26 Теорія і практика референтської діяльності +
ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

27 Діловий етикет + + + +
28 Соціальні комунікації + + + +
29 Дистантне інтернет-обслуговування користувачів + +
30 Краєзнавча діяльність бібліотек + +
31 Спеціальні системи документації +
32 Зарубіжне архівознавство +
33 Електронні архіви +
ІІ.3. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ

 

34 Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи + +
35 Стандартизація та сертифікація за фаховим спрямуванням + + + +
36 Комунікаційні інструменти побудови репутації + + + +
37 Інформаційна евристика + +
38 Реклама інформаційних ресурсів + + +
39 Бібліотечний і архівний менеджмент і маркетинг + +
40 Проектна діяльність бібліотек і архівів + +
41 Бібліографознавство + +
42 Історія української та зарубіжної літератури +
43 Бібліографічна діяльність +
44 Історія книги та книгознавство +
45 Бібліотечно-інформаційне обслуговування +
46 Електронні бібліотеки +
47 Історія бібліотечної справи +
48 Методична робота в бібліотеці +
49 Бібліотечне фондознавство +
50 Теорія систем і системний аналіз +
51 Основи науково-дослідної роботи +
52 Аналітика тексту +
53 Технології Веб 2.0 в інформаційній діяльності +
54 Аналітичне забезпечення управління конфліктами +
55 Візуальна аналітика +
56 Обробка і аналіз статистичних даних +
57 Психотехнології аналітичної діяльності +
58 Технології масовокомунікаційного впливу +
59 Інформаційна бізнес-аналітика +
60 Наукометрія і бібліометрія +
61 Вступ до фаху + +
62 Нормативне забезпечення діяльності діловодних і архівних служб + +
63 Електронний документообіг + +
64 Керування документаційними процесами + +
65 Захист інформації + +
66 Теорія і практика управління +
67 Документаційне забезпечення управління +
68 ПР в органах державної влади та місцевого самоврядування +
69 Електронне урядування +
70 Патентознавство +
71 Управлінське документознавство +
72 Архівознавство +
73 Архівне фондознавство +
74 Історія архівної справи +

 

 

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net