Каракоз Олена Олександрівна

каракозКандидат історичних наук, доцент.

Автор близько 20 праць наукового та навчально-методичного характеру. Бере активну участь у науково–практичних конференціях.

Базова освіта:

1997-2001 рр. – Київський національний університет культури і мистецтв, Спеціальність Бібліотекознавство-бібліографія

Науковий ступінь: 

Кандидат історичних наук, Тема дисертації: “Цензура в публічних бібліотеках України: сутність та форми прояву (1917-1939 р.р)”

Коло наукових інтересів: 

книга в історії та культурі України, сучасні концепції книгознавства, підготовка кадрів для бібліотечно-інформаційної галузі.

Дисципліни, які викладає в КНУКіМ:

  • «Історія книги»;
  • «Книгознавство»;
  • «Бібліотечна професіологія»;
  • «Експертиза рідкісних книг».

Основні публікації:

Витоки бібліотечної цензури на Україні // Вісник Книжкової палати.- 2002 .- № 6. – С. 33-37.

Бібліотека як складова частина радянської ідеологічної системи // Бібліотечна планета.- 2003. – № 3 – С. 20-25.

Формування методів бібліотечної цензури// Праці Національного Педагогічного університету ім. М. Драгоманова: Зб.наук. праць.-Вип.3.-Київ, 2004 . – С. 60-67.

Бібліотечна цензура в Україні у двадцяті роки ХХ століття // Вісник Книжкової палати. – 2004. – №11. – С. 29-33.

Театральна цензура в Україні як один із збудників процесу еміграції // Українська театральна діаспора в контексті державної мовної та культурної політики:Матеріали Першого та другого культурологічних міжнародних симпозіумів.-К,,2006.-С.125-128.

Міжнародні комунікації як засіб формування культурно-інформаційного простору України // Культура в сучасному українському суспільстві : стан та проблеми: науково-практична конференція., Київ, 6-7 червня 2008р./ КНУКіМ, Ін-т психології АПН України.- К., 2008.-С. 44-45.

Цензура як одна з форм державної інформаційної політики: звітна науково-творча конференція професорсько-викладацького складу та аспірантів КНУКіМ/ КНУКіМ.- К.,2008.-С. [5]

Цензура в біографічних виданнях радянської доби // Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів: міжнародна наукова конференція (секція Книжкові та електронні біографічні видання:спільне і відмінне, традиції і новаторство)., Київ, 8 жовтня 2008 р./ НБУВ.-К.,2008.- С. [30]

Роль міжнародних комунікацій у формуванні світового інформаційного простору // Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів: міжнародна наукова конференція (секція Інформаційні ресурси сучасної наукової бібліотеки )., Київ, 8 жовтня 2008 р./ НБУВ.-К.,2008.- С. [7]

Роль і значення курсу «Історія книги» у підготовці фахівців бібліотечної галузі // Державна  історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: міжнародна науково-практична конференція приурочена до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки/Державна історична бібліотека України.-К.,2009.-С.224-226

Проблема цензури в біографіях українських бібліотекознавців радянської доби// Українська біографістика: науково-теоретичні, методичні та практичні здобутки: п’яті Чишківські читання з історичної біографістики присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ, Президента Українського біографічного товариства Віталія Сергійовича Чишка (1951-2003)., Київ, 18 червня 2009/ НБУВ.-К.,2009.-С.[4]

Діячі української книги початку ХХ століття.: історичні портрети//Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища: міжнародна наукова конференція.,Київ 6 жовтня 2011./ НБУВ.-К.,2011 -С. [33]

Кадрова політика у бібліотеках України в 20-30-х рр. ХХ століття // „Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України”: міжнародна науково-практична конференція., Київ 22 листопада 2011/Державна історична бібліотека України .-К., 2011.-С. 70-72

Зміст та особливості цензури в публічних бібліотеках України у 20-х рр. ХХ ст. / О. О. Каракоз // // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 листоп. 2013 р. / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, КНУКіМ. – Київ, 2014. – С. 70–73. – (ІІ Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька)

Каракоз О. О. Цензура в публічних бібліотеках України у 30-х роках ХХ століття / О. О. Каракоз // Комунікац. технології : наук. журн. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Т. 5. – С. 112–120.

Каракоз О.О. Цензура в публічних бібліотеках України 1917-1939 р.р.: монографія.-Київ: Видавництво Ліра-К 2015.-180 с.

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net