Патентознавство

Навчальна дисципліна «Патентознавство»

Патентно-ліцензійна робота є невід’ємною складовою наукового й інноваційного поступу нашої держави, а патентна документація – важливим джерелом технічної, правової та комерційної інформації.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Патентознавство» є патентна інформація та документація, що складається у зв’язку зі створенням, правовою охороною та використанням об’єктів промислової власності. Детальніше:

Метою курсу є формування у студентів цілісної системи знань щодо сутності та специфіки патентних документів; набуття ними практичних навичок створення, пошуку та використання патентної документації.

Під час опанування дисципліни студенти знайомляться з історією становлення і сучасними тенденціями розвитку національної та міжнародної систем інтелектуальної власності; діяльністю міжнародних і регіональних організацій у сфері охорони інтелектуальної власності; чинними вітчизняними та міжнародними нормативно-правовими актами у сфері охорони промислової власності; міжнародними і національними системами класифікації об’єктів промислової власності; основним змістом та особливостями проведення патентного дослідження, оформлення його результатів; порядком оформлення, подання та розгляду заявок на основні об’єкти промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг та ін.); порядком документування процесу передачі майнових прав на об’єкти промислової власності; набувають навичок пошуку і використання патентної інформації та документації при проведенні науково-дослідницьких робіт.

Курс «Патентознавство» викладається у 7-му семестрі в обсязі 3 кредитів (лекції – 20 год., практичні заняття – 10 год., семінари – 6 год.) і складається з двох розділів: «Національна та міжнародна системи охорони інтелектуальної власності» та «Патентування як основна форма захисту об’єктів промислової власності».

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net