Теорія систем і системний аналіз інформаційних процесів

У світі все взаємозалежне: ми впливаємо на світ, світ впливає на нас.  Це прояв глибинних взаємозв’язків між складними системами. Володіння системним аналізом, системним моделюванням і конструюванням, системною практичною діяльністю – найвища характеристика розумової культури людини.

Ознайомленню з методологією дослідження властивостей та відношень об’єктів шляхом представлення цих об’єктів у вигляді цілеспрямованих систем присвячена дисципліна «Теорія систем і системний аналіз інформаційних процесів».

Метою навчальної дисципліни, також, є: надати практичні навики застосування системної методології для аналізу, моделювання та проектування складних об’єктів, у тому числі інформаційних систем, розв’язування інформаційних проблем в інформаційно-комунікаційних системах; розвинути навики використання практичних методик системного аналізу (СА); сформувати у майбутніх спеціалістів системне мислення.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: етапи розвитку системних уявлень, основні напрямки системних досліджень, основні поняття системного аналізу та принципи системного підходу; системно-методологічні аспекти моделювання; методології та методи системного аналізу; методи отримання інформації для системного аналізу; вміти: розрізняти проблеми, до яких застосування СА є доцільним; інтерпретувати основні поняття СА та принципи системного підходу до інформаційних систем та об’єктів комп’ютеризації; класифікувати системи та методи системного моделювання; застосовувати аналітичний та синтетичний підходи до моделювання інформаційних систем та об’єктів комп’ютеризації; побудувати життєвий цикл інформаційної системи; організувати збір інформації для системного аналізу відповідно до принципів системного підходу; застосовувати методології СА при проектуванні конкретних інформаційних систем.

Курс «Теорія систем і системний аналіз інформаційних процесів» вивчається протягом одного – першого – семестру. Його обсяг може становити 3 кредити: 38 лекційних і 10 семінарських годин та самостійну роботу. У процесі вивчення навчальної дисципліни складається з 3-х модулів, які містять 19 тем, пов’язаних між собою змістовими складовими.

Перший модуль включає 8 тем, пов’язаних з визначенням поняття системи, розкриттям її властивостей, класифікації систем та особливостей їх функціонування, розглядом системних теорій та їх характеристик.

Другий модуль – 5 тем, присвячених методології системного аналізу, його структурі і етапам, моделям і моделюванню систем, системній методології дослідження інформаційних процесів.

Третій модуль об’єднує 6 тем, сфокусованих на прикладному аспекті системного аналізу: системний аналіз інформаційних процесів організацій, застосування системного підходу в управлінні інформаційними потоками, використання системного підходу для встановлення і досягнення цілей, роль системного аналізу у процесі прийняття рішень, інформаційне забезпечення системного аналізу.

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі іспиту. Передбачено рубіжні етапи контролю: усне опитування, перевірка конспектів, тестування, практичні заняття.

Адреса кафедри:

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи
КНУКіМ
вул. Чигоріна 14, каб. 75
тел.: (044) 285-74-12
e-mail: granchakt@ukr.net